ANUNCIO.-

 

 

Por medio do presente se notifica a todos os interesados, que por Resolución desta Alcaldía se acordou conceder a todos os solicitantes, as axudas de material escolar por importe de 75,00 € por fillo.

 

 

O que se fai público a efectos de que sirva de notificación.

 

 

Aranga, 18 de novembro de 2020

 

 

O Alcalde

 

 

 

Asdo:Alberto Platas Álvarez