CONCELLO DE ARANGA
Anuncio da convocatoria de selección de persoal laboral temporal: auxiliar administrativo para o Departamento de Servizos Sociais
Publicadas no BOP de hoxe as bases
O prazo de presentación de instancias e de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
 
ANUNCIO CORRECCION ERRO
Detectado erro nas   Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de auxilir administrativo con carácter temporal, adscrita aos servizos sociais do concello de Aranga ao abeiro do programa de financiamento de servizos sociais comunitarios da Deputación Provincial da Coruña para o ano 2021,  procédese a súa corrección.
Concretamente, na base segunda sinálase que “  As rebitucións fíxanse en 1.007,93 € brutos mensuais, incluídas as prorratas das pagas extras “cando en realidade debe poñer“  As retribucións fíxanse en 1.175,91 €  brutos mensuais, incluídas as porratas das pagas extras”.

O que se publica para xeral coñecemento.

Aranga, 3 de marzo de 2021
O Alcalde


Asdo:Alberto Platas Álvarez