Exposición pública do Orzamento Xeral Municipal e do Cadro de personal para o exercicio 2021

O Pleno da Corporación aprobou o Orzamento Xeral Municipal e o cadro de persoal  para o exercicio de 2021.
En  cumprimento do que dispón o artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e nas disposicións concordantes, expónse ao público polo prazo de quince días hábiles  a efectos de que  poidan formularse as reclamacións e

[sigue lendo]