Logo de elevarse a definitivo o acordo municipal do 29 de febreiro de 2016 de modificación da ordenanza municipal reguladora do fomento da natalidade, por non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición pública, procédese á publicación do texto íntegro da Ordenanza.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO FOMENTO DA NATALIDADE.-

Fundamentos da Ordenanza.

A Constitución Española, no seu artigo 39, establece a protección social, económica e xurídica da familia.

Os artigos 25 e seguintes da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases do réximen local establecen a competencia municipal para promover a prestación de servizos sociais, nos termos da lexislación estatal e autonómica, estando por tanto o Municipio amparado para a realización de actividades complementarias en materia de servizos sociais.

O descenso do índice de natalidade é un feito xeralizado nos países desenvolvidos e a Comunidade autónoma de Galicia e particularmente o Concello de Aranga no son alleos a este problema, incluos máis acentuado neste municipio. O descenso da natalidade e un dos principais problemas aos que defe facer fronte a nosa sociedade nos vindeiros anos.

Este Concello, a efectos de tratar de reactivar a natalidade, establece esta medida de fomento a efectos de paliar o desenvolso económico que supón a incorporación, por nacimento ou adopción, dun novo membro á unidade familiar.

Para esta finaliade o Concello de Aranga ten previsto destinar unha parte dos seus orzamentos a atender estas necesidades, apostando polo futuro do municipio.

Artigo 1º.- Obxecto.

O obxecto da presente Ordenanza e a regulación das condicións e réxime xurídico para a concesión das subvencións para o fomento da natalidade polo Concello de Aranga, co obxecto de fomentar o aumento da poboación municipal e o seu rexuvenecemento.

Concederánse unha axuda económica de mil euros ( 1.000,00 €) ás famililas do municipio de Aranga nas que se produza un nacemento, adopción o acollemento preadoptivo a partir do 1 de xaneiro de 2008 co obxecto de atender directamente os diversos gastos de atención directa ao novo membro familiar de conformidade cos principios de boa administración, boa fe e presunción de legalidade.

Estas subvenció serán compatibles con calquera outra establecida polas administracións públicas .

Artigo 2º. Requisitos.

Para poder obter as axudas reguladas nesta ordenanza, serán requisitos:

1.Que un dos pais biolóxicos, adoptivos ou acolledores preadoptivos esten empadroados no Concello de Aranga e coa residencia habitual no termo municipal, con doce

meses de antelación ao feito que motiva a petición de axuda. Este requisisto será aplicable a calquera dos dous pais, salvo nos seguintes casos nos que se exisirá o requisito respecto do pai que conviva co fillo:nos casos de separación, no que se aportará copia da sentenza; nos casos de divorcio nos que se aportará o acordo xudicial; nos casos de pais solteiros nos que se xustificará o estado civil; e no caso de pais separados de feito deberá acreditarse dita situación.

2. Que a solicitude se formule no prazo de dous meses naturais seguintes ao acontecemento que o motiva, salvo que o feito se producise con anterioridade á publicación

desta ordenanza, contandose , neste caso, o prazo de dous meses dende a fecha da publicación da mesma no Boletín oficial da provincia.

Artigo 3º. Importe.

A axuda económica de 1.000,00 € faráse efectiva dunha soa vez pero queda condicionada ao mantemento da residencia no termo municipal durante o período mínimo de cinco anos, contados dende a data do acontecimeento. O incumprimento deste requisitos dará lugar á inmediata revogación total do importe concedido eo reintegro correspodiente.

Artigo 4º. Solicitudes.

A solicitude deberá asinala o pai que conviva co fillo e se formularán no modelo oficial que será facilitado nas oficinas municipais, ao que se achegarán os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do DNI o documento que o substitúa , do solicitante.

b) No caso de nacemento, certificado literal da inscrición no Rexistro Civil, ou fotocopia compulsada do libro de familia onde conste o novo nacemento.

c) No caso de adopción, fotocopia compulsada do auto xudicial de adopción, ou copia compulsada, cando corresponda, da resolución administrativa de acollemento preadoptivo.

d) Copia compulsada da sentenza de separación ou divorcio, cando corresponda.

f) Impreso debidamente cuberto co número de conta bancaria (código conta cliente) designada para percibir, de ser concedida, a dita axuda.

g)Documento acreditativo da residencia no termo municipal.

h)Acreditación de non ter débedas coa facenda local, mediante informe do servizo de recaudación da Deputacion Provincial.

A documentación presentaráse no rexistro municipal, sen perxuicio do que dispón o artigo 38.4 da Lei 30/1992 do 26 de novembro do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 5º.-Resolución.

A resolución do expediente corresponderálle á Xunta do goberno local que terá que adoptar o acordo no prazo de seis meses dende a presentación da solicitude e a documentación completa. Transcurrido dito prazo sen recaer resolución expresa, entenderáse desestimada a solicitude.

Artigo 6º.- Recursos.

As resolucións recaídas nestes procedementos esgotan a vía administrativa e contra as mesmas poderáse interpoñer recurso contencioso- administrativo ante a xurisdicción

contencioso-administrativa de conformidade coa Lei 29/1988 de 13 de xullo reguladora de dita xurisdicción sen perxuicio da interposición do recurso potestativo de reposición de conformidade co artigo 116 da Lei 30/1992 de 26 de noviembro reguladora do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 7º.- Reintegro e réxime sancionador.

Procederá a revogación total das axudas e o conseguinte reintegro das cantidades percibidas, nos seguintes casos:

-No caso de falseamento ou ocultación de datos tidos en conta para a concesión da subvención.

-No caso de non reunirse as condicións necesarias para a percepción da subvención.

-No caso de incumprirse a obriga de manterse os solicitantes e os fillos que motivaron a solicitude de axuda , empadroados e residentes no termo municipal durante o prazo de cinco anos.

A revogación será acordada pola Xunta de goberno local, preiva audiencia dos interesados, e levará consigo o reintegro da axuda percibida.A xunta do goberno local será tambén a competente para sancionar as infraccións mediante imposición de multa que poderá alcanzar o doble do importe da axuda otorgada, previo expediente instruido ao efecto tendo en conta que se consideran infraccións as accións e omisións tipificadas no artigo 52 e seguintes da Lei xeral de subvencións , tramitándose o procedemento conforme ao establecido na dita lei.

Disposición Final.

A presente ordenanza entrará en vigor a partir do día seguinte a súa publicación integra no Boletín Oficial da Provincia.

Aranga, 19 de abril de 2016

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez