ACORDOS ECONÓMICOS


Primeiro: Que quede afecto ao rèxime de dedicación exclusiva o cargo de Alcalde -Presidente . As súas retribucións serán as fixadas nas Bases de execución do orzamento: 35.700,42 € divididos en catorce mensualidades.
Segundo: Que os seguintes cargos teñan asinada unha dedicación parcial , coas seguintes cuantías divididas en catorce mensualidades:

[sigue lendo]