Na sesión plenaria do 27/06/2019 acordouse, en relación coa creacción e composición da Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Facenda: Se constituirá , seguindo criterio de proporcionalidade, por dous vogais do partido popular e dous vogais do grupo socialista, sendo presidente o alcalde . Procede que cada un dos grupos

[sigue lendo]

Na sesión constitutiva celebrada ás trece horas do día 15 de xuño de 2019, procedeuse á constitución da nova corporación municipal.

Na mesma sesión foi nomeado e tomou posesión do seu cargo de Alcalde D. Alberto Platas Álvarez.

A nova Corporación Municipal queda integrada polos seguintes conselleiros:

PLENO MUNICIPAL 2019-2023

A nova Corporación

[sigue lendo]

 

 

 

 

Por medio da presente pónse en coñecemento dos interesados que pola alcaldía do concello de Aranga, ao abeiro do disposto no artigo 10 da lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público, en virtude de resolucións do 18/03/2020 e do 30 de marzo de 2020, acordou avocarse as competencias que tiña delegado na Xunta de Goberno Local en virtude

[sigue lendo]

Benvida do alcalde

 É do meu agrado darvos un saúdo a todos os visitantes que decidades coñecer virtualmente o noso concello.
 O concello está ubicado entre os límites da Provincia da Coruña e Lugo podendo encontrar nel paisaxes naturais moi agradables, un patrimonio artístico-cultural excepcional e variadas festas e romarías durante todo o ano. Esta páxina tamén

[sigue lendo]